Like a ricocheting pebble :  The Lakeside Residence - Oisterwijk

De oorspronkelijke bebouwing rondom dit ven in het zuiden van Nederland, was veel kleinschaliger dan de vervangende woningen die er nu -door verruimde woonwensen- stuk voor stuk aan het verrijzen zijn. De bouwregels laten hier woningen toe die tot aan 3 meter van de erfgrenzen mogen worden opgetrokken: iets waar in deze huidige tijd en met deze hedendaagse wens om grotere woningen, steeds gretig gebruik van wordt gemaakt.

Mijn opdrachtgevers voor een nieuw woningontwerp op hun onlangs aangekochte perceel, waren hier net als ik terdege van bewust. Vandaar ook dat we als eerste een verzoek bij de gemeente indienden om de woning niet achter 1 rechte rooilijn te moeten oprichten, maar achter een in drieën gedeelde en met grote verspringingen te volgen rooilijn. De in 3 stukken opgedeelde gevel werd door mij vervolgens voorzien van brede, en door de grote overstek ook voornamelijk donker ogende glaspartijen. Er ontstaat hierdoor een tegenhanger van de traditionele, vaak veel geslotener gevels van belendende gebouwen. De toepassing van grovere natuurstenen delen als gevel, in combinatie met zwarte klinkertjes als baksteen-vlakken,  en een volgens zeer strak gesneden detaillering gestucte luifel-delen, zorgen voor een verfijnd geheel, ondanks de robuuste inhoud van deze woning.

The original buildings around this fen in the south of the Netherlands were on a much smaller scale than the replacement houses that are now being built up there, one by one due to expanded housing requirements. The building rules allow houses here that may be built up to 3 meters from the boundaries of the property: something that is always eagerly used in this present time and with this contemporary desire for larger houses.

My clients for a new home design on their recently purchased plot were well aware of this, as I was. That is why we were the first to submit a request to the municipality not to have to erect the house behind 1 straight building line, but behind a building line divided into three and to be followed with large staggered steps. I then provided the facade, divided into 3 pieces, with wide, and because of the large overhang, mainly dark-looking glass areas. This creates a counterpart to the traditional, often much more closed facades of adjacent buildings. The use of coarser natural stone parts as a facade, in combination with black clinkers as brick surfaces, and a plastered canopy parts according to very tightly cut detailing, ensure a refined whole, despite the robust content of this house.

Home Philosophy Projects Home Collection About Us Contact