Bob Manders Architecture

Projects

The Camouflage Residence
Alkmaar

Embedded in the Fields - The Camouflage Residence - Alkmaar 

Voor een perceel aan de rand van een waterig grasland te Alkmaar ontwierp ik een woning die -half ingegraven- zich verdekt opstelt in het landschap. Door slaapvertrekken en verblijven zo veel mogelijk op deze half-verdiepte woonlaag te situeren,  ontstond er een observatiedek half boven het landschap, waar op het goed toeven is, en van waar uit er een mooi uitzicht en overzicht op de omgeving is ontstaan. 

Een dak met wijd uitstekende robuuste balken met regengoten, ligt niet als een gewoon lessenaarsdak maar als een “diagonaal lessenaarsdak” op de woning. In het midden van zowel dak als vloer biedt een vierkant stuk beloopbaar glas zicht vanuit de kern van het souterrain naar de sterrenhemel. Omringende terrassen maken dat niet alleen vanuit binnen, maar ook vanuit direct aan het huis gekoppelde buitenruimten, de zon en jaargetijden nauwgezet zijn te volgen.

Bruut beton in combinatie met verfijnd stucwerk en mooie smalle lattenplafonds binnen, worden omsloten door legerbruin stucwerk en zwarte aftimmeringen aan de buitenzijde. In combinatie met de grote, daglicht weerspiegelende, glaspartijen, lijkt de woning een camouflage-pak te hebben aangetrokken, en gaat hij mooi op in de kleuren van de vegetatie in haar omgeving.

For a plot on the edge of a watery grassland in Alkmaar I designed a house that, half buried, is concealed in the landscape. By situating sleeping quarters and residences as much as possible on this half-sunken floor, an observation deck was created half above the landscape, where you can relax, and from where a beautiful view and overview of the surroundings has been created. A roof with wide protruding robust beams with rain gutters does not lie on the house like a normal pent roof but as a “diagonal pent roof”. In the center of both the roof and the floor, a square piece of walkable glass offers a view from the core of the basement to the starry sky. Surrounding terraces ensure that the sun and the seasons can be followed closely not only from the inside, but also from outside areas directly linked to the house. Brute concrete in combination with refined stucco and beautiful narrow slatted ceilings inside, are enclosed by army brown stucco and black paneling on the outside. In combination with the large, daylight-reflecting, glass areas, the house appears to have donned a camouflage suit, and it blends beautifully with the colors of the vegetation in its surroundings.

Cross-Winged Residence
Aerdenhout

Cross-Winged Residence    -    Aerdenhout    -    Double Winged Roof Amid the Trees

Te midden van de hoge dennebomen van Aerdenhout, ontwierp ik een bungalow waarvan de dakvlakken niet vanuit de nok naar beneden lopen, maar juist omhoog. Twee elkaar kruisende, "omgekeerde zadeldaken", verschaffen op deze manier een mooi zicht op de hoge toppen, in plaats van dat vanuit de bungalow slechts de stammen te zien zouden zijn.

De beide uit wit-gestucte gevels bestaande vleugels van de bungalow: hoofdslaapvleugel en de gastenvleugel, worden met elkaar verbonden door een geheel glazen tussenlid, waarin keuken en eetkamer zich bevinden. Op die manier valt er in deze woonvertrekken vanaf de oostzijde de ochtendzon binnen, terwijl na het middaguur de avondzon aan de westzijde zijn intrede doet. De lage zithoek daarentegen, bied in de avond beschutting door enerzijds het met hout betimmerde dak, en anderzijds de gestucte gevels van de gastenvleugel.

In the midst of the tall pine trees of Aerdenhout, I designed a bungalow whose roof surfaces do not run down from the ridge, but upwards. Two intersecting "inverted gable roofs" thus provide a nice view of the high peaks, instead of only the trunks being visible from the bungalow. The two wings of the bungalow, consisting of white plastered facades: the main bedroom wing and the guest wing, are connected by an all-glass partition in which the kitchen and dining room are located. In this way, the morning sun enters these living areas from the east side, while the evening sun sets in on the west side after noon. The low seating area, on the other hand, offers shelter in the evening by the wood-paneled roof on the one hand, and the plastered facades of the guest wing on the other.

Residence Around the Wall
A 45,9 meter long wall

Residence Around a Wall

Een 45,9 meter lange natuurstenen muur, en twee met het land verbindende bruggen, zijn de belangrijkste ingredienten van deze landelijke woning. De facade loopt over een lengte van 45,9 meter, en met een hoogte van 5 meter, parallel aan het landweggetje, net buiten dit mooie dorp. Door de inrit naar de aan 6 auto's plaatsbiedende parkeergarage, tevens parallel aan de weg en muur te leggen, valt deze versteende toegang geheel weg achter de bossages in de voortuin. Wat overblijft is het zicht op een mooie slanke, uit staal en donker hout opgetrokken brug, die het landweggetje met de hoofdentree verbindt, óver de inrit heen. 

Twee eveneens uit hetzelfde donkere hout als de brug vervaardigde volumes: de ene het toilet omsluitend, de andere de garderobe, doorboren de natuurstenen wand en laten een subtiele ruimte vrij tussen de houten massa's en de muur: Een kleine blik op de woning achter de muur wordt hierdoor op subtiele wijze prijsgegeven. Aan de achterzijde weerspiegelt de woning zich in twee haaks op demuur liggende waterpartijen, en biedt een dit keer veel bredere naturelhouten brug, toegang tot het wilde landschap achter de woning.

A 45.9 meter long natural stone wall and two bridges connecting the land are the main ingredients of this rural house. The facade runs for a length of 45.9 meters, and with a height of 5 meters, parallel to the country road, just outside this pretty village. By laying the entrance to the 6-car parking garage, also parallel to the road and wall, this petrified access disappears completely behind the bushes in the front garden. What remains is the view of a beautiful slender bridge, built of steel and dark wood, connecting the country road with the main entrance, across the driveway. Two volumes, also made of the same dark wood as the bridge: one enclosing the toilet, the other the wardrobe, pierce the natural stone wall and leave a subtle space between the wooden masses and the wall: A small view of the house behind the wall is thereby subtly revealed. At the rear, the house is reflected in two water features located at right angles to the wall, and this time a much wider natural wooden bridge offers access to the wild landscape behind the house.

The Lakeside Residence
Oisterwijk

Like a ricocheting pebble :  The Lakeside Residence - Oisterwijk

De oorspronkelijke bebouwing rondom dit ven in het zuiden van Nederland, was veel kleinschaliger dan de vervangende woningen die er nu -door verruimde woonwensen- stuk voor stuk aan het verrijzen zijn. De bouwregels laten hier woningen toe die tot aan 3 meter van de erfgrenzen mogen worden opgetrokken: iets waar in deze huidige tijd en met deze hedendaagse wens om grotere woningen, steeds gretig gebruik van wordt gemaakt.

Mijn opdrachtgevers voor een nieuw woningontwerp op hun onlangs aangekochte perceel, waren hier net als ik terdege van bewust. Vandaar ook dat we als eerste een verzoek bij de gemeente indienden om de woning niet achter 1 rechte rooilijn te moeten oprichten, maar achter een in drieën gedeelde en met grote verspringingen te volgen rooilijn. De in 3 stukken opgedeelde gevel werd door mij vervolgens voorzien van brede, en door de grote overstek ook voornamelijk donker ogende glaspartijen. Er ontstaat hierdoor een tegenhanger van de traditionele, vaak veel geslotener gevels van belendende gebouwen. De toepassing van grovere natuurstenen delen als gevel, in combinatie met zwarte klinkertjes als baksteen-vlakken,  en een volgens zeer strak gesneden detaillering gestucte luifel-delen, zorgen voor een verfijnd geheel, ondanks de robuuste inhoud van deze woning.

The original buildings around this fen in the south of the Netherlands were on a much smaller scale than the replacement houses that are now being built up there, one by one due to expanded housing requirements. The building rules allow houses here that may be built up to 3 meters from the boundaries of the property: something that is always eagerly used in this present time and with this contemporary desire for larger houses.

My clients for a new home design on their recently purchased plot were well aware of this, as I was. That is why we were the first to submit a request to the municipality not to have to erect the house behind 1 straight building line, but behind a building line divided into three and to be followed with large staggered steps. I then provided the facade, divided into 3 pieces, with wide, and because of the large overhang, mainly dark-looking glass areas. This creates a counterpart to the traditional, often much more closed facades of adjacent buildings. The use of coarser natural stone parts as a facade, in combination with black clinkers as brick surfaces, and a plastered canopy parts according to very tightly cut detailing, ensure a refined whole, despite the robust content of this house.

Residence with Single-Leaf Roof 
Rotterdam

The Single-Leaf Residence : Residence with Double-Curved, Single-Leaf, Roof  - Rotterdam

Cast-in-Wood Concrete - Plastered Ribbons - Double-Curved Roof

Nog geen 20% van dit tegen de bossen aan gelegen perceel werd bebouwd, en toch lijkt het ontwerp van de woning ver uit te stijgen boven dit bebouwde oppervlak. Reden hiervan is wellicht, dat de ver uitkragende veranda’s robuuste wit gestucte kragen hebben, die met elkaar als “Ribbons” een vervlechtend spel aan gaan. In uit houten planken opgetrokken bekistingen werden stoere betonnen muren gestort, die de print van hout uit het achterliggende bos vertonen en een mooie tegen het fris witte stucwerk aan schurende zandkleur hebben. Het geheel voegt zich hiermee mooi in zowel de kleuren van het bos, als die van de bebouwing in de wijk. Ten slotte ligt op de middenzone van de woning een koperen dak, al reeds mooi bruin geoxideerd en daardoor nog eens te meer opgaand in haar omgeving, een koperen dak dat dubbel gekromd is en oploopt richting bos, als ware het een in de hoek door de wind opgewaaid blad, of een door de wind opgetilde vleugel van een vlinder. De woning bied plaats aan binnenruimten als Wellness, Family-room en Bibliotheek, terwijl aan alle zijden onder fraaie overkappingen het zonlicht kan worden opgezocht in overdekte buitenruimten, beschut zittend ten opzichte van de wind, en zonder last te hebben van een eventuele pittige regenbui. Middels grote nieuw aangeplante bomen manifesteert het bouwwerk zich als een villa die al jaren onderdeel uit maakt van de wijk.

Less than 20% of this plot next to the woods was built on, and yet the design of the house seems to rise far above this built-up area. Perhaps the reason for this is that the far-cantilevered verandas have robust white plastered collars, which intertwine with each other like “Ribbons”. Sturdy concrete walls were poured into formwork made of wooden planks, which show the print of wood from the forest behind and have a beautiful sand color, which is abrasive against the fresh white stucco. The whole thus blends in nicely with both the colors of the forest and those of the buildings in the district. Finally, in the middle zone of the house is a copper roof, already nicely oxidized to brown and thus blending even more into its surroundings, a copper roof that is curved twice and rises towards the forest, as if it were one in the corner through the wind-blown leaf, or a wind-lifted wing of a butterfly. The house offers space for indoor spaces such as Wellness, Family-room and Library, while the sunlight can be found on all sides under beautiful canopies in covered outdoor spaces, sitting sheltered from the wind, and without being bothered by a possible heavy rain shower. With large newly planted trees, the building manifests itself as a villa that has been part of the neighborhood for years.

Other projects

Home Philosophy Projects Home Collection About Us Contact